NẠP THẺ
THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
HÔM NAY
02-06-2023 63 | 76 TRÚNG ĐỀ: 63X2 |TRÚNG SL: 76
01-06-2023 21 | 75 TRÚNG ĐỀ: 21 |TRÚNG SL: 75
31-05-2023 61 | 13 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG SL: 13
30-05-2023 65 | 65 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRÚNG SL: 65X2
29-05-2023 67 | 67 TRÚNG ĐỀ: 67X2 | TRÚNG SL: 67X2
28-05-2023 59 | 28 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 28
27-05-2023 37 | 54 TRÚNG ĐỀ: 37 | TRÚNG BT: 54X2
26-05-2023 91 | 03 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG SL: 03X2
25-05-2023 22 45 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2023 66 | 16 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 16
23-05-2023 72 | 58 TRÚNG ĐỀ: 72 | TRÚNG BT: 58
22-05-2023 64 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
21-05-2023 98 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
20-05-2023 52 | 57 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG BT: 57X2
19-05-2023 07 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
18-05-2023 32 | 32 TRÚNG ĐỀ: 32X3 | TRÚNG BT: 32X3
17-05-2023 49 | 79 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 79
16-05-2023 33 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
15-05-2023 56 | 06 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG BT: 06
14-05-2023 53 | 78 TRÚNG ĐỀ: 53X2 | TRƯỢT
13-05-2023 49 | 44 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 44
12-05-2023 02 | 10 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 10
11-05-2023 69 | 75 TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG BT: 75
10-05-2023 96 | 49 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 49
09-05-2023 46 | 54 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 54