NGÀY MUA BTL KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI
LẤY SỐ Figure 1: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 2: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 1: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số --
04/12/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ 1052 NGƯỜI
03/12/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 1121 NGƯỜI
02/12/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 1421 NGƯỜI
01/12/2020 LÔ 91 TRƯỢT LÔ 1021 NGƯỜI
30/11/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 1426 NGƯỜI
29/11/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 1828 NGƯỜI
28/11/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 1261 NGƯỜI
27/11/2020 LÔ 83 TRƯỢT LÔ 1026 NGƯỜI
26/11/2020 LÔ 13 TRƯỢT LÔ 1261 NGƯỜI
25/11/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 1325 NGƯỜI
24/11/2020 LÔ 84 TRƯỢT LÔ 1246 NGƯỜI
23/11/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 1392 NGƯỜI
22/11/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 1632 NGƯỜI
21/11/2020 LÔ 17 TRÚNG LÔ 1946 NGƯỜI
20/11/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ 1241 NGƯỜI
19/11/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 1491 NGƯỜI
18/11/2020 LÔ 68 TRÚNG LÔ 1049 NGƯỜI
17/11/2020 LÔ 08 TRƯỢT LÔ 246 NGƯỜI
16/11/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 341 NGƯỜI
15/11/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ 496 NGƯỜI
14/11/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ 349 NGƯỜI
13/11/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 643 NGƯỜI
12/11/2020 LÔ 12 TRƯỢT LÔ 143 NGƯỜI
11/11/2020 LÔ 54 TRƯỢT LÔ 243 NGƯỜI
10/11/2020 LÔ 10 TRÚNG LÔ 431 NGƯỜI
09/11/2020 LÔ 92 TRƯỢT LÔ 391 NGƯỜI
08/11/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 553 NGƯỜI
07/11/2020 LÔ 87 TRÚNG LÔ 593 NGƯỜI
06/11/2020 LÔ 72 TRÚNG LÔ 404 NGƯỜI
05/11/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 339 NGƯỜI
04/11/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
03/11/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
02/11/2020 LÔ 54 TRÚNG LÔ 319 NGƯỜI
01/11/2020 LÔ 45 TRƯỢT LÔ 109 NGƯỜI
31/10/2020 LÔ 05 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
30/10/2020 LÔ 81 TRÚNG LÔ 397 NGƯỜI
29/10/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 388 NGƯỜI
28/10/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 379 NGƯỜI
27/10/2020 LÔ 27 TRÚNG LÔ 327 NGƯỜI
26/10/2020 LÔ 63 TRÚNG LÔ 352 NGƯỜI
25/10/2020 LÔ 51 TRÚNG LÔ 435 NGƯỜI
24/10/2020 LÔ 63 TRÚNG LÔ 395 NGƯỜI
23/10/2020 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 132 NGƯỜI
22/10/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
21/10/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 234 NGƯỜI
20/10/2020 LÔ 10 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
19/10/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ 340 NGƯỜI
18/10/2020 LÔ 60 TRÚNG LÔ 399 NGƯỜI
17/10/2020 LÔ 09 TRÚNG LÔ 329 NGƯỜI
16/10/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 325 NGƯỜI
15/10/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 285 NGƯỜI
13/10/2020 LÔ 29 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
13/10/2020 LÔ 63 TRÚNG LÔ 453 NGƯỜI
12/10/2020 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
11/10/2020 LÔ 72 TRÚNG LÔ 456 NGƯỜI
10/10/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 442 NGƯỜI
09/10/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 384 NGƯỜI
08/10/2020 LÔ 76 TRÚNG LÔ 289 NGƯỜI
07/10/2020 LÔ 53 TRÚNG LÔ 273 NGƯỜI
06/10/2020 LÔ 53 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
05/10/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 255 NGƯỜI
04/10/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ 289 NGƯỜI
03/10/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ 199 NGƯỜI
02/10/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 309 NGƯỜI
30/09/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
29/09/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 338 NGƯỜI
28/09/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
27/09/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 301 NGƯỜI
26/09/2020 LÔ 83 TRÚNG LÔ 132 NGƯỜI
25/09/2020 LÔ 07 TRÚNG LÔ 327 NGƯỜI
24/09/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 207 NGƯỜI
23/09/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
22/09/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 307 NGƯỜI
21/09/2020 LÔ 18 TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
20/09/2020 LÔ 65 TRƯỢT LÔ 167 NGƯỜI
19/09/2020 LÔ 04 TRÚNG LÔ 456 NGƯỜI
18/09/2020 LÔ 04 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
17/09/2020 LÔ 08 TRƯỢT LÔ 203 NGƯỜI
16/09/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 335 NGƯỜI
15/09/2020 LÔ 84 TRƯỢT LÔ 136 NGƯỜI
14/09/2020 LÔ 31 TRÚNG LÔ 356 NGƯỜI
13/09/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
12/09/2020 LÔ 64 TRƯỢT LÔ 106 NGƯỜI
11/09/2020 LÔ 62 TRƯỢT LÔ 329 NGƯỜI
10/09/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 442 NGƯỜI
09/09/2020 LÔ 02 TRÚNG LÔ 422 NGƯỜI
08/09/2020 LÔ 10 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
07/09/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 342 NGƯỜI
06/09/2020 LÔ 56 TRÚNG LÔ 103 NGƯỜI
05/09/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 201 NGƯỜI
04/09/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 500 NGƯỜI
03/09/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
02/09/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 384 NGƯỜI
01/09/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 107 NGƯỜI
31/08/2020 LÔ 04 TRÚNG LÔ 467 NGƯỜI
30/08/2020 LÔ 91 TRÚNG LÔ 493 NGƯỜI
29/08/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 343 NGƯỜI
28/08/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 634 NGƯỜI
27/08/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
26/08/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 359 NGƯỜI
25/08/2020 LÔ 52 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
24/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 378 NGƯỜI
23/08/2020 LÔ 67 TRÚNG LÔ 374 NGƯỜI
22/08/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
21/08/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 470 NGƯỜI
20/08/2020 LÔ 60 TRÚNG LÔ 378 NGƯỜI
19/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 356 NGƯỜI
18/08/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
17/08/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 296 NGƯỜI
16/08/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ 278 NGƯỜI
15/08/2020 LÔ 30 TRƯỢT LÔ 196 NGƯỜI
14/08/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 475 NGƯỜI
13/08/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 374 NGƯỜI
12/08/2020 LÔ 31 TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
11/08/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 376 NGƯỜI
10/08/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ  369 NGƯỜI
 09/08/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 360 NGƯỜI
08/08/2020 LÔ 58 TRÚNG LÔ 358 NGƯỜI
07/08/2020 LÔ 07 TRÚNG LÔ 342 NGƯỜI
06/08/2020 LÔ 86 TRÚNG LÔ 272 NGƯỜI
05/08/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
04/08/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 257 NGƯỜI
03/08/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 245 NGƯỜI
02/08/2020 LÔ 00 TRÚNG LÔ 242 NGƯỜI
01/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
31/07/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
30/07/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
29/07/2020 LÔ 17 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
28/07/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 311 NGƯỜI
27/07/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 296 NGƯỜI
26/07/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 295 NGƯỜI
25/07/2020 LÔ 54 TRÚNG LÔ 546 NGƯỜI
24/07/2020 LÔ 24 TRÚNG LÔ 524 NGƯỜI
23/07/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 515 NGƯỜI
22/07/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ 366 NGƯỜI
21/07/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 226 NGƯỜI
20/07/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 212 NGƯỜI
19/07/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 233 NGƯỜI
18/07/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 334 NGƯỜI
17/07/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
16/07/2020 LÔ 27 TRÚNG LÔ 212 NGƯỜI
15/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 240 NGƯỜI
14/07/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 534 NGƯỜI
13/07/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ 334 NGƯỜI
12/07/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 383 NGƯỜI
11/07/2020 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 346 NGƯỜI
10/07/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 469 NGƯỜI
09/07/2020 LÔ 01 TRƯỢT LÔ 134 NGƯỜI
08/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 499 NGƯỜI
07/07/2020 LÔ 39 TRƯỢT LÔ 195 NGƯỜI
06/07/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 450 NGƯỜI
05/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 394 NGƯỜI
04/07/2020 LÔ 40 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
03/07/2020 LÔ 22 TRƯỢT LÔ 217 NGƯỜI
02/07/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 352 NGƯỜI
01/07/2020 LÔ 55 TRÚNG LÔ 395 NGƯỜI
30/06/2020 LÔ 56 TRÚNG LÔ 279 NGƯỜI
29/06/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ 360 NGƯỜI
28/06/2020 LÔ 09 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
27/06/2020 LÔ 56 TRƯỢT LÔ 317 NGƯỜI
26/06/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ 376 NGƯỜI
25/06/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 319 NGƯỜI
24/06/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ 343 NGƯỜI
23/06/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ 322 NGƯỜI
22/06/2020 LÔ 43 TRÚNG LÔ 324 NGƯỜI
21/06/2020 LÔ 27 TRÚNG LÔ 260 NGƯỜI
20/06/2020 LÔ 84 TRÚNG LÔ 328 NGƯỜI
19/06/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ 308 NGƯỜI
18/06/2020 LÔ 89 TRÚNG LÔ 262 NGƯỜI
17/06/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 130 NGƯỜI
16/06/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
15/06/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 332 NGƯỜI
14/06/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 303 NGƯỜI
13/06/2020 LÔ 26 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
12/06/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
11/06/2020 LÔ 44 TRƯỢT LÔ 394 NGƯỜI
10/06/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
09/06/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 421 NGƯỜI
08/06/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ 329 NGƯỜI
07/06/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
06/06/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ 301 NGƯỜI
05/06/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 371 NGƯỜI
04/06/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 301 NGƯỜI
03/06/2020 LÔ 03 TRÚNG LÔ 425 NGƯỜI
02/06/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ 325 NGƯỜI
01/06/2020 LÔ 03 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
31/05/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
30/05/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 201 NGƯỜI
29/05/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 231 NGƯỜI
28/05/2020 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
27/05/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 331 NGƯỜI
26/05/2020 LÔ 51 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
25/05/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 341 NGƯỜI
24/05/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 310 NGƯỜI
23/05/2020 LÔ 39 TRÚNG LÔ 341 NGƯỜI
22/05/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 484 NGƯỜI
21/05/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 409 NGƯỜI
20/05/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 351 NGƯỜI
19/05/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 310 NGƯỜI
18/05/2020 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 351 NGƯỜI
17/05/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 328 NGƯỜI
16/05/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ 410 NGƯỜI
15/05/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 435 NGƯỜI
14/05/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 390 NGƯỜI
13/05/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 410 NGƯỜI
12/05/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 428 NGƯỜI
11/05/2020 LÔ 65 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
10/05/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 394 NGƯỜI
09/05/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ 431 NGƯỜI
08/05/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 403 NGƯỜI
07/05/2020 LÔ 14 TRƯỢT LÔ 420 NGƯỜI
06/05/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
05/05/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
04/05/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
03/05/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
02/05/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 349 NGƯỜI
01/05/2020 LÔ 73 TRƯỢT LÔ 410 NGƯỜI
30/04/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 329 NGƯỜI
29/04/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
28/04/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 309 NGƯỜI
27/04/2020 LÔ 91 TRÚNG LÔ 423 NGƯỜI
26/04/2020 LÔ 67 TRÚNG LÔ 526 NGƯỜI
25/04/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 550 NGƯỜI
24/04/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ 519 NGƯỜI
23/04/2020 LÔ 03 TRÚNG LÔ 509 NGƯỜI
31/03/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ 564 NGƯỜI
30/03/2020 LÔ 49 TRÚNG LÔ 219 NGƯỜI
29/03/2020 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 206 NGƯỜI
28/03/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 279 NGƯỜI
27/03/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ 273 NGƯỜI
26/03/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ 282 NGƯỜI
25/03/2020 LÔ 73 TRÚNG LÔ 260 NGƯỜI
24/03/2020 LÔ 85 TRÚNG LÔ 261 NGƯỜI
23/03/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
22/03/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 351 NGƯỜI
21/03/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
20/03/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
19/03/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 199 NGƯỜI
18/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 103 NGƯỜI
17/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
16/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 118 NGƯỜI
15/03/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
14/03/2020 LÔ 14 TRÚNG LÔ 164 NGƯỜI
13/03/2020 LÔ 00 TRÚNG LÔ 160 NGƯỜI
12/03/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 116 NGƯỜI
11/03/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 106 NGƯỜI
10/03/2020 LÔ 08 TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
09/03/2020 LÔ 54 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
08/03/2020 LÔ 41 TRƯỢT LÔ 103 NGƯỜI
07/03/2020 LÔ 18 TRƯỢT LÔ 123 NGƯỜI
06/03/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
05/03/2020 LÔ 46 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
04/03/2020 LÔ 77 TRÚNG LÔ 311 NGƯỜI
03/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
02/03/2020 LÔ 78 TRÚNG LÔ 436 NGƯỜI
01/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 236 NGƯỜI
29/02/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
28/02/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
27/02/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 123 NGƯỜI
26/02/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 237 NGƯỜI
25/02/2020 LÔ 76 TRÚNG LÔ 376 NGƯỜI
24/02/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ 371 NGƯỜI
23/02/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
22/02/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ 297 NGƯỜI
21/02/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ 327 NGƯỜI
20/02/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ 203 NGƯỜI
19/02/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ 194 NGƯỜI
18/02/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 127 NGƯỜI
17/02/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ 207 NGƯỜI
16/02/2020 LÔ 52 TRƯỢT LÔ 120 NGƯỜI
15/02/2020 LÔ 52 TRƯỢT LÔ 321 NGƯỜI
14/02/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 306 NGƯỜI
13/02/2020 LÔ 13 TRÚNG LÔ 496 NGƯỜI
12/02/2020 LÔ 65 TRÚNG LÔ 389 NGƯỜI
11/02/2020 LÔ 95 TRƯỢT LÔ 103 NGƯỜI
10/02/2020 LÔ 46 TRƯỢT LÔ 190 NGƯỜI
09/02/2020 LÔ 62 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
08/02/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 386 NGƯỜI
07/02/2020 LÔ 88 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
06/02/2020 LÔ 81 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
05/02/2020 LÔ 93 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
04/02/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 431 NGƯỜI
03/02/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 503 NGƯỜI
02/02/2020 LÔ 92 TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
01/02/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ 304 NGƯỜI
31/01/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ 464 NGƯỜI
30/01/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 364 NGƯỜI
29/01/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 164 NGƯỜI
28/01/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 181 NGƯỜI
23/01/2020 LÔ 20 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
22/01/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 352 NGƯỜI
21/01/2020 LÔ 42 TRƯỢT LÔ 384 NGƯỜI
20/01/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
19/01/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 300 NGƯỜI
18/01/2020 LÔ 18 TRÚNG LÔ 244 NGƯỜI
17/01/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 424 NGƯỜI
16/01/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
15/01/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
14/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
13/01/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ 457 NGƯỜI
12/01/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
11/01/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
10/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 285 NGƯỜI
09/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
08/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 353 NGƯỜI
07/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
06/01/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
05/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
04/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 417 NGƯỜI
03/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 267 NGƯỜI
02/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
01/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
31/12/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 354 NGƯỜI
30/12/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
29/12/2019 LÔ 61 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
28/12/2019 LÔ 96 TRÚNG LÔ 108 NGƯỜI
27/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
26/12/2019 LÔ 74 TRÚNG LÔ 336 NGƯỜI
25/12/2019 LÔ 59 TRÚNG LÔ 481 NGƯỜI
24/12/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
23/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
22/12/2019 LÔ 27 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
21/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 196 NGƯỜI
20/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
19/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 224 NGƯỜI
18/12/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 218 NGƯỜI
17/12/2019 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 109 NGƯỜI
16/12/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
15/12/2019 LÔ 15 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
14/12/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 436 NGƯỜI
13/12/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
12/12/2019 LÔ 69 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
11/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
11/12/2019 LÔ 99 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
10/12/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
09/12/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
08/12/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
07/12/2019 LÔ 99 TRÚNG LÔ 367 NGƯỜI
06/12/2019 LÔ 30 TRÚNG LÔ 350 NGƯỜI
05/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
04/12/2019 LÔ 04 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
03/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
02/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
01/12/2019 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 303 NGƯỜI
30/11/2019 LÔ 79 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
29/11/2019 LÔ 65 TRÚNG LÔ 430 NGƯỜI
28/11/2019 LÔ 32 TRÚNG LÔ 602 NGƯỜI
27/11/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 562 NGƯỜI
26/11/2019 LÔ 85 TRÚNG LÔ 486 NGƯỜI
25/11/2019 LÔ 85 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
24/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 519 NGƯỜI
23/11/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 522 NGƯỜI
22/11/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 719 NGƯỜI
21/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 761 NGƯỜI
20/11/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 612 NGƯỜI
19/11/2019 LÔ 58 TRÚNG 789 NGƯỜI
18/11/2019 LÔ 42 TRÚNG 750 NGƯỜI
17/11/2019 LÔ 71 TRÚNG 695 NGƯỜI
16/11/2019 LÔ 19 TRÚNG LÔ 1538 NGƯỜI
15/11/2019 LÔ 19 TRÚNG LÔ 1103 NGƯỜI
14/11/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 1910 NGƯỜI
13/11/2019 LÔ 67 TRÚNG LÔ 1013 NGƯỜI
12/11/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 1092 NGƯỜI
11/11/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 1017 NGƯỜI
10/11/2019 LÔ 33 TRÚNG LÔ 1012 NGƯỜI
09/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 1022 NGƯỜI
08/11/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 1013 NGƯỜI
07/11/2019 LÔ 07 TRÚNG LÔ 1213 NGƯỜI
06/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 1021 NGƯỜI
05/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 950 NGƯỜI
04/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 902 NGƯỜI
03/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 1042 NGƯỜI
02/11/2019 LÔ 81 TRÚNG LÔ 809 NGƯỜI
01/11/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 1820 NGƯỜI
31/10/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 1982 NGƯỜI
30/10/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 2820 NGƯỜI
29/10/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 1022 NGƯỜI
28/10/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 1281 NGƯỜI
27/10/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 1028 NGƯỜI
26/10/2019 LÔ 60 TRƯỢT LÔ 901 NGƯỜI
25/10/2019 LÔ 21 TRÚNG LÔ 1289 NGƯỜI
24/10/2019 LÔ 20 TRÚNG LÔ 2890 NGƯỜI
23/10/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2885 NGƯỜI
22/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2882 NGƯỜI
21/10/2019 LÔ 88 TRÚNG LÔ 2880 NGƯỜI
20/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2878 NGƯỜI
19/10/2019 LÔ 84 TRÚNG LÔ 2875 NGƯỜI
18/10/2019 LÔ 37 TRÚNG LÔ 2870 NGƯỜI
17/10/2019 LÔ 00 TRÚNG LÔ 2868 NGƯỜI
16/10/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2865 NGƯỜI
15/10/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 2862 NGƯỜI
14/10/2019 LÔ 79 TRÚNG LÔ 2860 NGƯỜI
13/10/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 2857 NGƯỜI
12/10/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 2855 NGƯỜI
11/10/2019 LÔ 48 TRÚNG LÔ 2850 NGƯỜI
10/10/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 2848 NGƯỜI
09/10/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 2843 NGƯỜI
08/10/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2835 NGƯỜI
07/10/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 2832 NGƯỜI
06/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2828 NGƯỜI
05/10/2019 LÔ 13 TRÚNG LÔ 2825 NGƯỜI
04/10/2019 LÔ 46 TRÚNG LÔ 2821 NGƯỜI
03/10/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 2815 NGƯỜI
02/10/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2814 NGƯỜI
01/10/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2812 NGƯỜI
30/09/2019 LÔ 14 TRÚNG LÔ 2810 NGƯỜI
29/09/2019 LÔ 81 TRÚNG LÔ 2805 NGƯỜI
28/09/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2800 NGƯỜI
27/09/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 2796 NGƯỜI
26/09/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 2792 NGƯỜI
25/09/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 2790 NGƯỜI
24/09/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 2788 NGƯỜI
23/09/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2785 NGƯỜI
22/09/2019 LÔ 72 TRÚNG LÔ 2781 NGƯỜI
21/09/2019 LÔ 62 TRÚNG LÔ 2780 NGƯỜI
20/09/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 2778 NGƯỜI
19/09/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2775 NGƯỜI
18/09/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2772 NGƯỜI
17/09/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 2768 NGƯỜI
16/09/2019 LÔ 24 TRÚNG LÔ 2765 NGƯỜI
15/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2763 NGƯỜI
14/09/2019 LÔ 00 TRÚNG LÔ 2758 NGƯỜI
13/09/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 2755 NGƯỜI
12/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2750 NGƯỜI
11/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2748 NGƯỜI
10/09/2019 LÔ 12 TRÚNG LÔ 2745 NGƯỜI
09/09/2019 LÔ 48 TRÚNG LÔ 2743 NGƯỜI
08/09/2019 LÔ 53 TRÚNG LÔ 2742 NGƯỜI
07/09/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 2740 NGƯỜI
06/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2738 NGƯỜI
05/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2734 NGƯỜI
04/09/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 2730 NGƯỜI
03/09/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 2725 NGƯỜI
31/08/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 2720 NGƯỜI
30/08/2019 LÔ 40 TRÚNG LÔ 2718 NGƯỜI
29/08/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2715 NGƯỜI
28/08/2019 LÔ 92 TRÚNG LÔ 2711 NGƯỜI
27/08/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 2710 NGƯỜI
26/08/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 2705 NGƯỜI
25/08/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2702 NGƯỜI
24/08/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 2700 NGƯỜI
23/08/2019 LÔ 34 TRÚNG LÔ 2697 NGƯỜI
22/08/2019 LÔ 93 TRÚNG LÔ 2695 NGƯỜI
21/08/2019 LÔ 93 TRÚNG LÔ 2692 NGƯỜI
20/08/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2690 NGƯỜI
19/08/2019 LÔ 17 TRÚNG LÔ 2688 NGƯỜI
18/08/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2680 NGƯỜI
17/08/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2668 NGƯỜI
16/08/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 2665 NGƯỜI
15/08/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2660 NGƯỜI
14/08/2019 LÔ 40 TRÚNG LÔ 2663 NGƯỜI
13/08/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2665 NGƯỜI
02/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
01/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC
KÍNH CHÚC ANH EM PHÁT TÀI PHÁT LỘC
(Vào thiết lập để thay đổi tên)

-Nhập mã:
Danh sách trống!