.
NGÀY SỐ HIỆN KẾT QUẢ
04-11-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
03-11-2022 Ba càng: 819 Bạch Thủ: 94 Xiên 3: 46 61 41 Đề ĐB 4 số: 41 19 39 50 TRÚNG
02-11-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
01-11-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
31-10-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
30-10-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
29-10-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
28-10-2022 Ba càng: 541 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 46 61 41 Đề ĐB 4 số: 41 99 39 50 TRÚNG
27-10-2022 Ba càng: 684 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 54 90 59 Đề ĐB 4 số: 21 77 09 17 TRÚNG LÔ 54 59X2
26-10-2022 Ba càng: 363 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 76 86 89 Đề ĐB 4 số: 15 53 72 33TRƯỢT
25-10-2022 Ba càng: 894 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 63 84 92 Đề ĐB 4 số: 70 76 83 84TRƯỢT
24-10-2022 Ba càng: 512 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 76 61 76 Đề ĐB 4 số: 68 99 39 50 TRÚNG
23-10-2022 Ba càng: 273 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 05 84 46 Đề ĐB 4 số: 11 43 40 63 TRÚNG
22-10-2022 Ba càng: 295 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 44 99 75 Đề ĐB 4 số: 14 98 18 23 TRÚNG
21-10-2022 Ba càng: 565 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 81 09 17 Đề ĐB 4 số: 26 00 16 22 TRÚNG
20-10-2022 Ba càng: 423 Bạch Thủ Lô: 84 Xiên 3: 41 37 49 Đề ĐB 4 số: 38 46 31 27TRƯỢT
19-10-2022 Ba càng: 599 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 18 49 82 Đề ĐB 4 số: 11 79 64 72 TRÚNG
18-10-2022 Ba càng: 363 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 76 86 89 Đề ĐB 4 số: 15 53 72 33 TRÚNG
17-10-2022 Ba càng: 494 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 71 90 12 Đề ĐB 4 số: 48 77 66 12 TRÚNG
16-10-2022 Ba càng: 433 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 14 46 49 Đề ĐB 4 số: 66 46 72 69 TRÚNG
15-10-2022 Ba càng: 779 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 67 30 88 Đề ĐB 4 số: 23 38 56 64 TRÚNG
14-10-2022 Ba càng: 132 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 56 03 48 Đề ĐB 4 số: 45 74 72 7 TRÚNG
12-10-2022 Ba càng: 132 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 53 49 22 Đề ĐB 4 số: 28 45 18 73 TRÚNG
11-10-2022 Ba càng: 307 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 51 65 65 Đề ĐB 4 số: 57 34 35 58 TRÚNG
13-10-2022 Ba càng: 850 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 69 42 41 Đề ĐB 4 số: 42 53 60 64 TRÚNG
12-10-2022 Ba càng: 650 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 86 45 71 Đề ĐB 4 số: 61 45 55 4 TRÚNG
11-10-2022 Ba càng: 838 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 85 53 85 Đề ĐB 4 số: 44 34 57 47 TRÚNG
10-10-2022 Ba càng: 441 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 18 56 64 Đề ĐB 4 số: 60 18 56 28 TRÚNG
09-10-2022 Ba càng: 975 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 91 09 20 Đề ĐB 4 số: 29 69 1 51 TRÚNG
08-10-2022 Ba càng: 644 Bạch Thủ Lô: 88 Xiên 3: 46 46 21 Đề ĐB 4 số: 16 58 35 35TRƯỢT
07-10-2022 Ba càng: 344 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 86 94 26 Đề ĐB 4 số: 9 37 66 18 TRÚNG
06-10-2022 Ba càng: 684 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 47 28 78 Đề ĐB 4 số: 69 50 27 67 TRÚNG
05-10-2022 Ba càng: 576 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 84 84 11 Đề ĐB 4 số: 15 83 48 63 TRÚNG
04-10-2022 Ba càng: 426 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 40 44 18 Đề ĐB 4 số: 37 59 46 64 TRÚNG
03-10-2022 Ba càng: 726 Bạch Thủ Lô: 80 Xiên 3: 24 75 87 Đề ĐB 4 số: 64 62 18 54TRƯỢT
02-10-2022 Ba càng: 472 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 66 64 91 Đề ĐB 4 số: 25 68 63 53 TRÚNG
01-10-2022 Ba càng: 833 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 67 63 01 Đề ĐB 4 số: 55 19 37 23 TRÚNG
30-09-2022 Ba càng: 584 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 24 67 91 Đề ĐB 4 số: 47 51 49 71 TRÚNG
29-09-2022 Ba càng: 704 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 67 41 26 Đề ĐB 4 số: 33 29 0 19 TRÚNG
28-09-2022 Ba càng: 146 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 46 81 17 Đề ĐB 4 số: 33 46 56 19 TRÚNG
27-09-2022 Ba càng: 773 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 80 02 55 Đề ĐB 4 số: 34 90 16 53 TRÚNG
26-09-2022 Ba càng: 842 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 62 56 61 Đề ĐB 4 số: 44 12 23 18 TRÚNG
25-09-2022 Ba càng: 234 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 74 74 20 Đề ĐB 4 số: 36 09 36 38 TRÚNG
24-09-2022 Ba càng: 366 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 74 68 86 Đề ĐB 4 số: 28 54 8 8 TRÚNG
23-09-2022 Ba càng: 530 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 53 01 53 Đề ĐB 4 số: 55 36 56 35 TRÚNG
22-09-2022 Ba càng: 902 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 10 51 85 Đề ĐB 4 số: 52 77 47 61 TRÚNG
21-09-2022 Ba càng: 370 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 43 43 67 Đề ĐB 4 số: 41 23 51 48 TRÚNG
20-09-2022 Ba càng: 571 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 93 40 46 Đề ĐB 4 số: 60 21 25 61 TRÚNG
19-09-2022 Ba càng: 294 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 94 53 08 Đề ĐB 4 số: 3 98 1 10 TRÚNG
18-09-2022 Ba càng: 394 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 23 70 41 Đề ĐB 4 số: 69 94 48 71 TRÚNG
17-09-2022 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 84 71 92 Đề ĐB 4 số: 24 90 26 20 TRÚNG
16-09-2022 Ba càng: 270 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 47 28 45 Đề ĐB 4 số: 50 15 21 22 TRÚNG
15-09-2022 Ba càng: 919 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 92 88 25 Đề ĐB 4 số: 22 54 53 49 TRÚNG
14-09-2022 Ba càng: 689 Bạch Thủ: 93 Xiên 3: 05 65 93 Đề ĐB 4 số: 60 81 0 37 TRÚNG
13-09-2022 Ba càng: 419 Bạch Thủ Lô: 47 Xiên 3: 37 98 25 Đề ĐB 4 số: 18 28 27 72TRƯỢT
12-09-2022 Ba càng: 625 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 32 68 76 Đề ĐB 4 số: 6 48 65 13 TRÚNG
11-09-2022 Ba càng: 303 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 71 14 15 Đề ĐB 4 số: 25 51 59 62 TRÚNG
10-09-2022 Ba càng: 957 Bạch Thủ Lô: 57 Xiên 3: 67 91 30 Đề ĐB 4 số: 23 37 49 67TRƯỢT
09-09-2022 Ba càng: 970 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 51 90 32 Đề ĐB 4 số: 43 93 26 37 TRÚNG
08-09-2022 Ba càng: 471 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 06 06 70 Đề ĐB 4 số: 37 43 71 47 TRÚNG
07-09-2022 Ba càng: 650 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 57 57 99 Đề ĐB 4 số: 19 69 65 35 TRÚNG
06-09-2022 Ba càng: 789 Bạch Thủ: 02 Xiên 3: 43 45 02 Đề ĐB 4 số: 59 16 26 28 TRÚNG
05-09-2022 Ba càng: 503 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 22 05 85 Đề ĐB 4 số: 63 48 44 71 TRÚNG
04-09-2022 Ba càng: 449 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 37 26 78 Đề ĐB 4 số: 10 11 15 20 TRÚNG
03-09-2022 Ba càng: 893 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 32 07 36 Đề ĐB 4 số: 52 53 2 56 TRÚNG
02-09-2022 Ba càng: 125 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 09 11 71 Đề ĐB 4 số: 32 38 63 69 TRÚNG
01-09-2022 Ba càng: 253 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 26 87 15 Đề ĐB 4 số: 26 88 36 3 TRÚNG
31-08-2022 Ba càng: 889 Bạch Thủ Lô: 15 Xiên 3: 88 79 5 Đề ĐB 4 số: 3 7 68 58TRƯỢT
30-08-2022 Ba càng: 959 Bạch Thủ: 79 Xiên 3: 69 79 79 Đề ĐB 4 số: 2 55 5 63 TRÚNG
29-08-2022 Ba càng: 613 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 35 73 90 Đề ĐB 4 số: 46 65 1 42 TRÚNG
28-08-2022 Ba càng: 285 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 84 32 73 Đề ĐB 4 số: 49 44 2 65 TRÚNG
27-08-2022 Ba càng: 435 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 22 38 71 Đề ĐB 4 số: 44 17 13 19 TRÚNG
26-08-2022 Ba càng: 922 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 50 54 43 Đề ĐB 4 số: 65 51 11 11 TRÚNG
25-08-2022 Ba càng: 258 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 81 01 18 Đề ĐB 4 số: 4 70 59 46 TRÚNG
24-08-2022 Ba càng: 563 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 45 00 28 Đề ĐB 4 số: 21 32 49 67 TRÚNG
23-08-2022 Ba càng: 711 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 29 84 91 Đề ĐB 4 số: 5 37 3 42 TRÚNG
22-08-2022 Ba càng: 281 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 35 31 64 Đề ĐB 4 số: 3 52 36 50 TRÚNG
21-08-2022 Ba càng: 544 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 22 56 22 Đề ĐB 4 số: 19 65 30 14 TRÚNG
20-08-2022 Ba càng: 221 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 34 07 19 Đề ĐB 4 số: 24 11 13 68 TRÚNG
18-08-2022 Ba càng: 111 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 62 75 85 Đề ĐB 4 số: 3 93 39 51 TRÚNG
17-08-2022 Ba càng: 237 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 03 70 95 Đề ĐB 4 số: 72 82 38 29 TRÚNG
16-08-2022 Ba càng: 504 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 74 52 83 Đề ĐB 4 số: 30 04 18 29 TRÚNG
15-08-2022 Ba càng: 979 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 33 25 16 Đề ĐB 4 số: 26 17 20 71 TRÚNG
14-08-2022 Ba càng: 797 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 89 95 89 Đề ĐB 4 số: 69 13 57 61 TRÚNG
13-08-2022 Ba càng: 154 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 46 66 26 Đề ĐB 4 số: 53 06 15 62 TRÚNG
12-08-2022 Ba càng: 672 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 89 76 69 Đề ĐB 4 số: 26 70 33 13 TRÚNG
11-08-2022 Ba càng: 810 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 21 78 40 Đề ĐB 4 số: 56 82 53 65 TRÚNG
10-08-2022 Ba càng: 526 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 31 60 67 Đề ĐB 4 số: 4 19 1 4 TRÚNG
09-08-2022 Ba càng: 588 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 25 14 01 Đề ĐB 4 số: 18 80 0 26 TRÚNG
08-08-2022 Ba càng: 201 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 12 71 12 Đề ĐB 4 số: 14 21 39 10 TRÚNG
07-08-2022 Ba càng: 134 Bạch Thủ Lô: 30 Xiên 3: 41 5 16 Đề ĐB 4 số: 11 30 35 3TRƯỢT
06-08-2022 Ba càng: 177 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 82 59 21 Đề ĐB 4 số: 47 73 49 55 TRÚNG
05-08-2022 Ba càng: 331 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 47 45 01 Đề ĐB 4 số: 59 13 70 33 TRÚNG
04-08-2022 Ba càng: 116 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 29 39 72 Đề ĐB 4 số: 46 92 37 46 TRÚNG
03-08-2022 Ba càng: 713 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 51 34 40 Đề ĐB 4 số: 43 86 47 50 TRÚNG
02-08-2022 Ba càng: 791 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 85 80 82 Đề ĐB 4 số: 67 35 8 4 TRÚNG
01-08-2022 Ba càng: 236 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 33 70 48 Đề ĐB 4 số: 62 55 40 43 TRÚNG
31-07-2022 Ba càng: 668 Bạch Thủ: 54 Xiên 3: 38 64 54 Đề ĐB 4 số: 20 67 2 65 TRÚNG
30-07-2022 Ba càng: 896 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 55 52 96 Đề ĐB 4 số: 55 09 5 67 TRÚNG
29-07-2022 Ba càng: 824 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 15 25 71 Đề ĐB 4 số: 67 03 16 60 TRÚNG
28-07-2022 Ba càng: 146 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 60 25 50 Đề ĐB 4 số: 46 90 66 3 TRÚNG
27-07-2022 Ba càng: 724 Bạch Thủ Lô: 75 Xiên 3: 63 46 64 Đề ĐB 4 số: 49 72 48 34TRƯỢT
26-07-2022 Ba càng: 288 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 99 91 13 Đề ĐB 4 số: 33 58 26 40 TRÚNG
25-07-2022 Ba càng: 601 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 33 61 64 Đề ĐB 4 số: 66 02 1 69 TRÚNG
24-07-2022 Ba càng: 414 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 05 01 33 Đề ĐB 4 số: 52 57 30 35 TRÚNG
23-07-2022 Ba càng: 660 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 31 93 27 Đề ĐB 4 số: 35 61 54 17 TRÚNG
22-07-2022 Ba càng: 548 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 82 95 95 Đề ĐB 4 số: 54 93 12 14 TRÚNG
21-07-2022 Ba càng: 965 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 84 31 31 Đề ĐB 4 số: 59 04 21 72 TRÚNG
20-07-2022 Ba càng: 823 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 61 14 23 Đề ĐB 4 số: 9 96 58 21 TRÚNG
19-07-2022 Ba càng: 859 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 18 64 10 Đề ĐB 4 số: 46 93 22 19 TRÚNG
18-07-2022 Ba càng: 177 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 32 33 33 Đề ĐB 4 số: 3 13 32 24 TRÚNG
17-07-2022 Ba càng: 424 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 66 89 78 Đề ĐB 4 số: 72 27 37 54 TRÚNG
16-07-2022 Ba càng: 330 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 98 57 98 Đề ĐB 4 số: 30 64 15 36 TRÚNG
15-07-2022 Ba càng: 415 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 10 38 90 Đề ĐB 4 số: 71 14 56 45 TRÚNG
14-07-2022 Ba càng: 337 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 01 10 01 Đề ĐB 4 số: 68 50 5 10 TRÚNG
13-07-2022 Ba càng: 511 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 55 57 84 Đề ĐB 4 số: 10 55 7 28 TRÚNG
12-07-2022 Ba càng: 265 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 27 20 40 Đề ĐB 4 số: 60 51 31 53 TRÚNG
11-07-2022 Ba càng: 536 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 01 25 14 Đề ĐB 4 số: 26 01 70 38 TRÚNG
10-07-2022 Ba càng: 199 Bạch Thủ: Xiên 3: Đề ĐB 4 số: 19 17 23 35 TRÚNG
09-07-2022 Ba càng: 842 Bạch Thủ: 02 Xiên 3: 12 95 02 Đề ĐB 4 số: 40 95 27 50 TRÚNG
08-07-2022 Ba càng: 388 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 18 61 90 Đề ĐB 4 số: 45 24 58 52 TRÚNG
07-07-2022 Ba càng: 819 Bạch Thủ Lô: 40 Xiên 3: 1 82 24 Đề ĐB 4 số: 20 22 0 62TRƯỢT
06-07-2022 Ba càng: 278 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 76 62 44 Đề ĐB 4 số: 48 96 17 54 TRÚNG
05-07-2022 Ba càng: 585 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 34 94 25 Đề ĐB 4 số: 60 04 40 61 TRÚNG
04-07-2022 Ba càng: 328 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 31 70 68 Đề ĐB 4 số: 20 39 29 45 TRÚNG
03-07-2022 Ba càng: 220 Bạch Thủ Lô: 68 Xiên 3: 66 76 50 Đề ĐB 4 số: 37 48 48 56TRƯỢT
02-07-2022 Ba càng: 482 Bạch Thủ Lô: 13 Xiên 3: 84 79 70 Đề ĐB 4 số: 56 41 66 63TRƯỢT
02-07-2022 Ba càng: 283 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 66 83 80 Đề ĐB 4 số: 38 54 64 3 TRÚNG
01-07-2022 Ba càng: 529 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 39 14 66 Đề ĐB 4 số: 12 97 72 59 TRÚNG
30-06-2022 Ba càng: 892 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 30 72 75 Đề ĐB 4 số: 2 39 19 67 TRÚNG
29-06-2022 Ba càng: 713 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 41 97 77 Đề ĐB 4 số: 62 92 26 69 TRÚNG
28-06-2022 Ba càng: 979 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 16 40 31 Đề ĐB 4 số: 27 49 64 4 TRÚNG
27-06-2022 Ba càng: 224 Bạch Thủ Lô: 34 Xiên 3: 41 6 80 Đề ĐB 4 số: 60 8 31 6TRƯỢT
26-06-2022 Ba càng: 505 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 70 90 12 Đề ĐB 4 số: 26 70 31 6 TRÚNG
25-06-2022 Ba càng: 359 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 39 36 99 Đề ĐB 4 số: 55 68 24 47 TRÚNG
24-06-2022 Ba càng: 478 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 71 95 24 Đề ĐB 4 số: 24 77 72 62 TRÚNG
23-06-2022 Ba càng: 500 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 19 81 12 Đề ĐB 4 số: 21 40 66 63 TRÚNG
22-06-2022 Ba càng: 274 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 18 37 92 Đề ĐB 4 số: 45 46 57 50 TRÚNG
21-06-2022 Ba càng: 634 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 10 39 95 Đề ĐB 4 số: 37 71 5 3 TRÚNG
20-06-2022 Ba càng: 508 Bạch Thủ Lô: 77 Xiên 3: 51 9 93 Đề ĐB 4 số: 73 69 43 6TRƯỢT
19-06-2022 Ba càng: 886 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 17 19 46 Đề ĐB 4 số: 13 49 15 5 TRÚNG
18-06-2022 Ba càng: 533 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 10 04 03 Đề ĐB 4 số: 41 90 34 23 TRÚNG
17-06-2022 Ba càng: 979 Bạch Thủ Lô: 57 Xiên 3: 57 31 45 Đề ĐB 4 số: 34 42 43 24TRƯỢT
16-06-2022 Ba càng: 344 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 99 17 36 Đề ĐB 4 số: 2 24 37 30 TRÚNG
15-06-2022 Ba càng: 928 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 58 65 05 Đề ĐB 4 số: 38 16 21 39 TRÚNG
14-06-2022 Ba càng: 575 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 30 40 38 Đề ĐB 4 số: 29 62 8 22 TRÚNG
13-06-2022 Ba càng: 144 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 40 49 77 Đề ĐB 4 số: 12 27 43 47 TRÚNG
12-06-2022 Ba càng: 971 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 50 23 70 Đề ĐB 4 số: 69 18 65 37 TRÚNG
11-06-2022 Ba càng: 248 Bạch Thủ Lô: 87 Xiên 3: 11 29 29 Đề ĐB 4 số: 20 58 8 20TRƯỢT
10-06-2022 Ba càng: 822 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 62 45 45 Đề ĐB 4 số: 63 91 60 45 TRÚNG
09-06-2022 Ba càng: 573 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 30 92 60 Đề ĐB 4 số: 59 81 42 14 TRÚNG
08-06-2022 Ba càng: 624 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 79 10 59 Đề ĐB 4 số: 1 77 3 10 TRÚNG
07-06-2022 Ba càng: 134 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 30 94 51 Đề ĐB 4 số: 18 25 6 14 TRÚNG
06-06-2022 Ba càng: 377 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 35 58 60 Đề ĐB 4 số: 14 84 53 27 TRÚNG
05-06-2022 Ba càng: 926 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 67 67 53 Đề ĐB 4 số: 59 79 19 68 TRÚNG
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
6012